کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
D9 - 100 - > Dual Core: Intel® Core™ i3-530 Processor (4M Cache, 2.93 GHz)
> DRAC Enterprise (Virtual KVM)
> 1Gbps Port - 100Mbps Guaranteed
> 16GB DDR3
> 2 x 2TB SATA 7,200 RPM

D9 - 110 - > Dual Core: Intel® Core™ i3-540 (4M Cache, 3.06 GHz)
> DRAC Enterprise (Virtual KVM)
> 1Gbps Port - 100Mbps Guaranteed
> 16GB DDR3
> 2 x 2TB SATA 7,200 RPM

D9 - 200 - > Quad Core: Intel® Xeon® X3450 (8M Cache, 2.66 GHz)
> DRAC Enterprise (Virtual KVM)
> 1Gbps Port - 200Mbps Guaranteed
> 32GB DDR3
> 2 x 2TB SATA 7,200 RPM

D9 - 210 - > Quad Core: Intel® Xeon® X3470 (8M Cache, 2.93 GHz)
> DRAC Enterprise (Virtual KVM)
> 1Gbps Port - 200Mbps Guaranteed
> 32GB DDR3
> 2 x 2TB SATA 7,200 RPM

D9 - 220 - > Quad Core: Intel® Xeon® E3-1230 (8M Cache, 3.20 GHz)
> DRAC Enterprise (Virtual KVM)
> 1 Gbps Port - 300Mbps Guaranteed
> 32GB DDR3
> 2 x 2TB SATA 7,200 RPM

D9 - 230 - > Quad Core: Intel® Xeon® E3-1230 v2 (8M Cache, 3.30 GHz)
> DRAC Enterprise (Virtual KVM)
> 1 Gbps Port - 300Mbps Guaranteed
> 32GB DDR3
> 2 x 2TB SATA 7,200 RPM

D9 - 240 - > Quad Core: Intel® Xeon® E3-1240 v2 (8M Cache, 3.40 GHz)
> Dell Remote KVM and Remote Media
> 1 Gbps Port - 300Mbps Guaranteed
> 32GB DDR3
> 2 x 2TB SATA 7,200 RPM

D9 - 250 - > Quad Core: Intel® Xeon® E3-1230 v3 (8M Cache, 3.30 GHz)
> DRAC Enterprise (Virtual KVM)
> 1Gbps Port - 500Mbps Guaranteed
> 32GB DDR3
> 2 x 2TB SATA 7,200 RPM

D9 - 300 - > Hexa Core: Intel® Xeon® E5-2430 (15M Cache, 2.20 GHz)
> DRAC Enterprise (Virtual KVM)
> 1Gbps Port - 500Mbps Guaranteed
> 96GB DDR3
> 2 x 2TB SAS 7,200 RPM + 240GB Cachecade

D9 - 310 - > Hexa Core: Intel® Xeon® E5-2430v2 (15M Cache, 2.50 GHz)
> DRAC Enterprise (Virtual KVM)
> 1Gbps Port - 500Mbps Guaranteed
> 96GB DDR3
> 2 x 2TB SAS 7,200 RPM + 240GB Cachecade

D9 - 400 - > Eight Core: 2 x Intel® Xeon® E5520 (8M Cache, 2.26 GHz)
> DRAC Enterprise (Virtual KVM)
> 1Gbps Port - 500Mbps Guaranteed
> 96GB DDR3
> 2 x 2TB SAS 7,200 RPM + 240GB Cachecade

D9 - 410 - > Eight Core: 2 x Intel® Xeon® E5620 (12M Cache, 2.40 GHz)
> DRAC Enterprise (Virtual KVM)
> 1Gbps Port - 500Mbps Guaranteed
> 96GB DDR3
> 2 x 2TB SAS 7,200 RPM + 240GB Cachecade

D9 - 450 - > Eight Core: 2 x Intel® Xeon® E5520 (8M Cache, 2.26 GHz)
> DRAC Enterprise (Virtual KVM)
> 1Gbps Port - 500Mbps Guaranteed
> 96GB DDR3
> 10 x 4TB SATA 7200RPM + 240GB Cachecade

D9 - 460 - > Eight Core: 2 x Intel® Xeon® E5620 (12M Cache, 2.40 GHz)
> DRAC Enterprise (Virtual KVM)
> 1Gbps Port - 500Mbps Guaranteed
> 96GB DDR3
> 10 x 4TB SATA 7200RPM + 240GB Cachecade

D9 - 470 - > Eight Core: 2 x Intel® Xeon® E5-2609 (10M Cache, 2.40 GHz)
> DRAC Enterprise (Virtual KVM)
> 1Gbps Port - 500Mbps Guaranteed
> 96GB DDR3
> 10 x 4TB SATA 7200RPM + 240GB Cachecade

D9 - 500 - > 12 Core: 2 x Intel® Xeon® X5650 (12M Cache, 2.66 GHz)
> DRAC Enterprise (Virtual KVM)
> 1Gbps Unmetered Port - 1Gbps Guaranteed [**Equivalent to 321TB/month**]
> 96GB DDR3
> 2 x 2TB SAS 7,200 RPM + 240GB Cachecade

D9 - 510 - > 12 Core: 2 x Intel® Xeon® E5-2430 (15M Cache, 2.20 GHz)
> DRAC Enterprise (Virtual KVM)
> 1Gbps Unmetered Port - 1Gbps Guaranteed [**Equivalent to 321TB/month**]
> 96GB DDR3
> 2 x 2TB SAS 7,200 RPM + 240GB Cachecade

D9 - 520 - > 12 Core: 2 x Intel® Xeon® E5-2430v2 (15M Cache, 2.50 GHz)
> DRAC Enterprise (Virtual KVM)
> 1Gbps Unmetered Port - 1Gbps Guaranteed [**Equivalent to 321TB/month**]
> 96GB DDR3
> 2 x 2TB SAS 7,200 RPM + 240GB Cachecade

D9 - 550 - > 12 Core: 2 x Intel® Xeon® X5650 (12M Cache, 2.66 GHz)
> DRAC Enterprise (Virtual KVM)
> 1Gbps Unmetered Port - 1Gbps Guaranteed [**Equivalent to 321TB/month**]
> 96GB DDR3
> 10 x 4TB SATA 7200RPM + 240GB Cachecade

D9 - 560 - > 12 Core: 2 x Intel® Xeon® E5-2630v2 (15M Cache, 2.60 GHz)
> DRAC Enterprise (Virtual KVM)
> 1Gbps Unmetered Port - 1Gbps Guaranteed [**Equivalent to 321TB/month**]
> 96GB DDR3
> 10 x 4TB SATA 7200RPM + 240GB Cachecade

D9 - 700 - > 16 Core: 2 x Intel® Xeon® E5-2670 (20M Cache, 2.60 GHz)
> DRAC Enterprise (Virtual KVM) + Dedicated Port
> Unmetered 10Gbps Port - Contended
> 192GB DDR3
> 4 x 300GB SAS 10K + 240GB Cachecade

D9 - 750 - > 16 Core: 2 x Intel® Xeon® E5-2670 (20M Cache, 2.60 GHz)
> DRAC Enterprise (Virtual KVM) + Dedicated Port
> Unmetered 10Gbps Port - Contended
> 192GB DDR3
> 10 x 4TB SATA 7200RPM + 240GB Cachecade

D9 - 770 - > 16 Core: 2 x Intel® Xeon® E5-2670 (20M Cache, 2.60 GHz)
> DRAC Enterprise (Virtual KVM) + Dedicated Port
> Unmetered 10Gbps Port - Contended
> 192GB DDR3
> 24 x 300GB SAS 10K + 240GB Cachecade

D9 - 900 - > 32 Core: 4 x Intel® Xeon® E5-4620 (16M Cache, 2.20 GHz)
> DRAC Enterprise (Virtual KVM) + Dedicated Port
> Unmetered 10Gbps Port - Contended
> 192GB DDR3
> 4 x 300GB SAS 10K + 240GB Cachecade

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.158.208.189) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution